Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

Vissza a főigazgatók listájához

LUKINICH IMRE (1924–1929)
(Varjas, 1880. április 4., † Budapest, 1950. május 16.)
történész, egyetemi tanár, akadémikus, a könyvtár igazgatója

Lukinich Imre fényképe


1901-ben a kolozsvári egyetemen bölcsészdoktori, 1902-ben történelem-latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1902-től a székelyudvarhelyi állami főreáliskola, 1905–1912 között a dési főgimnázium tanára, 1909-től a kolozsvári egyetemen az "Erdélyi nemzeti fejedelmek története" című tárgykör magántanára, 1912–1918-ban a budapesti VIII. kerületi állami főgimnázium tanára volt. 1918 márciusában a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem nyilvános rendes tanárává nevezték ki. 1919–1923 között a Pozsonyból ideiglenesen Budapestre telepített egyetemen – amelyik 1923 őszétől Pécsett működött – egyetemes történelmet tanított nyilvános rendes tanári státuszban. Az 1920/21. tanévben az egyetem rektori, az 1921/1922-es tanévben pedig protektori teendőit látta el. 1922–1923-ban a Bécsi Magyar Történeti Intézet tagjaként a bécsi levéltárakban kutatott. 1923–1924-ben a Magyar Országos Levéltár igazgatói tisztét töltötte be. 1924 februárjában a kormányzó a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának igazgatójává nevezte ki dr. Lukinich Imre levéltár-igazgatót, aki 1924. március 3-án foglalta el hivatalát. Könyvtárigazgatói tevékenysége mellett 1925-ben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem címzetes nyilvános rendes tanári címmel tisztelte meg az egyetemen kifejtett tudományos és tanári működése elismeréséül. 1929 januárjában a kormányzó a Pázmány Péter Tudományegyetemen a kelet-európai történelem nyilvános rendes tanárává nevezte ki Lukinich Imrét, aki emiatt felmentését kérte könyvtárigazgatói állásából. A felmentést a vallás- és közoktatási miniszter megadta. 1949-ig a budapesti egyetem Kelet-európai történeti tanszékének nyilvános rendes tanára, 1943–1944-ben a bölcsészettudományi kar dékánja volt. 1949-ben nyugdíjazták.

Történészként egyik célja a forráskiadás és a feltáratlan levéltári adatok publikálása volt. Nagy forrásanyagot feltáró, pozitivista jellegű műveiben főként Erdély és a Rákóczi-szabadságharc történetével foglakozott. Különösen szerette az egyes kiemelkedőbb történelmi alakokon keresztül nézni a történelmi tényeket, s éppen ezért munkáinak egy részét a monografikus életrajzok képezték. Lengyel és balti vonatkozásban a kapcsolattörténetnek addig alig kutatott területéről jelentek meg publikációi. A két világháború között jelentős szerepet játszott a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Történelmi Társulat vezetésében.

1924-ben könyvtárigazgatóként a nehéz pénzügyi helyzet miatt adományokat kért a könyvtár számára. Még ez év márciusában nekifogott az Országos Széchényi Könyvtár térképgyűjteményének tudatos fejlesztéséhez: a pénzügyminiszterhez írt előterjesztésében kéri, hogy az állami földmérések kataszteri és egyéb térképeit küldjék meg a könyvtár számára, melynek hatására a Pénzügyminisztérium utasította a Földmérési Térképtárat, hogy az érvénytelenné vált régi eredeti és a több példányban meglévő kőnyomatos térképekből, valamint az újonnan készített térképekből egy-egy példányt ingyenesen adjon át a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának. A térképtár fejlesztése mellett 1924 májusában – a könyvtár önálló részeként – Zenei Osztályt hozott létre. A zenei gyűjtemény szervezése a nyomtatványi és a kézirattári anyag zenei részének kiválasztásával indult meg. Elkezdte az első kiadások és a díszművek különgyűjteménnyé szervezését is. Végrehajtotta az elkerülhetetlen profiltisztítást: a Múzeumi Levéltárat átköltöztette az Országos Levéltár épületébe. Tervbe vett egy magyar arcképgyűjteménynek és a vele összefüggő életrajzi dokumentációnak létrehozását.
A súlyos gazdasági viszonyok ellenére megélénkítette a gyarapítási munkát. A Kézirattár gyűjteményét Haynald Lajos kalocsai érsek (1816–1891) irataival és leveleivel gazdagította. Igazgatásának ideje alatt szerezte meg a könyvtár a Jókai-kódexet és az Apponyi gyűjteményt, valamint megszervezte a Csehszlovákiához, Romániához, Jugoszláviához csatolt területeken megjelenő magyar nyelvű művek és az 1919 utáni emigráns irodalom szisztematikus begyűjtését. 1926–1927-ben azonban a könyvtár, jelentős pénzügyi hiánya miatt, minden vásárlást megszüntetett.
1926-ban az állomány védelme érdekében felkérte a Műegyetem Mechanikai-technikai Intézetének vezetőjét a könyvtári állomány papíranyagát megmentő konzerválási eljárás kidolgozására. Az ajánlott konzerválási megoldást azonban a könyvtár anyagiak hiányában nem tudta megvalósítani.
Megújította a kutatószolgálatot; kidolgozta a kölcsönzés új szabályzatát, és bevezette az olvasótermek délutáni nyitva tartását. (Ennek előfeltételeként kigyulladt az intézményben a biztonsági okokból soká távoltartott villany.) A kutatók segítésére 20000 kötetes, jól válogatott segédkönyvtárat állított fel. Támogatta a könyvtár tisztviselőinek egyéni tudományos törekvéseit is, és a hazai könyvtárügy, nyomdászat, kiadói tevékenység, könyvkereskedelem, bibliofilia feldolgozását.
Hivatalba lépésekor bevezette, hogy az osztályok vezetőinek rendszeresen (minden hónap első hétfőjén) tart értekezletet.
A nemzeti könyvtár hatósági funkciójával kapcsolatban előterjesztést készített a hitelesítések és a másolatok kiadásának szabályozásáról, mely szabályzatot a vallás- és közoktatási miniszter 1924. június 27-én jóvá is hagyta.
1926-ban célul tűzte ki a könyvtáros tanfolyamok rendezését.
A közönség és a könyvtár kapcsolatának erősítésére felhasználta az akkor új rádió közművelődési előadássorozatát annak felismeréseképpen, hogy a könyvtárban felhalmozott ismeretanyag holt tőke, ha nincs meg az eleven kapcsolata a felhasználókkal és a társadalommal.

Intézményi tagsága:

 • 1914–1916 között a Magyar Történelmi Társulat titkára;
 • 1914-ben és 1916–1918. között a Magyar Történelmi Társulat alelnök-főtitkára;
 • 1919. októberétől a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja;
 • 1921-től a Szent István Akadémia rendes tagja;
 • 1927. októberétől a Magyar Bibliophil Társaság elnöke;
 • 1931. májusától a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja;
 • 1931–1940 között a Nemzetközi Szellemi Együttműködési Bizottság tagja és e szervezet magyarországi Tankönyvügyi Albizottságának alelnöke és elnöke;
 • 1932–1949 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának előadója;
 • 1933-tól a Lengyel Tudományos Akadémia külső levelező tagja;
 • 1935. májusától 1946 júliusáig a Magyar Tudományos Akadémia igazgatója;
 • 1935. májusa-1946 júliusa és 1948. január-1949. októbere között a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának titkára;
 • 1937–1946-ban a Magyar Történelmi Társulat másodelnöke;
 • 1949 októberétől a Magyar Tudományos Akadémia tanácskozó tagja volt.
 • 1989 májusában állították helyre Magyar Tudományos Akadémiai tagságát.
  A fentieken túl tagja volt még a Bécsi Magyar Történeti Intézetnek és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtári, Könyvkiadó-, Nyelvművelő Bizottságának, tiszteleti tagja a Lengyel Történelmi Társulatnak, választmányi tagja a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak és a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak, elnöke a Fédération des Sociétés Historiques de l'Europe Orientale-nak és a Lengyel–Magyar Társaságnak, valamint doktora a rigai egyetemnek.

Kitüntetései:

 • 1912-ben a Magyar Tudományos Akadémia ifj. Vigyázó Sándor-alapítványának díjában;
 • 1914-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bük László-jutalmában;
 • 1943-ban Corvin-koszorú kitüntetésben részesült.
  Ezeken felül a Polonia Restituta parancsnoki keresztjének, a Magyar Érdemrend középkeresztjének, továbbá a kardokkal díszített bronz és ezüst Signum Laudisnak a tulajdonosa volt.

Tudományos munkássága
Főbb művei:

 • II. Sylvester pápa. Kolozsvár, 1901, Gámán ny. 201 p.
 • Az udvarhelyi [Székelyudvarhelyi] vár története. = Erdélyi Múzeum, 1903. 8. füz. 425–446. p
 • Menander Protector történeti művének fennmaradt töredékei. Ford., bev., jegyz. --. Brassó, 1905, Brassói Lapok. 198, [2] p. (Középkori krónikások 4.)
 • Néhány külföldi utazó Szolnok-Doboka megyében. Dés, 1905, Demeter–Kiss ny. 28 p. Társszerző: György Zsigmond
 • A középfokú oktatás múltja és jelene Désen. Dés, 1907, Demeter–Kiss ny. 42, [2] p. Társszerző: Kőrösi György
 • I. Rákóczi György és a lengyel királyság. Bp. 1907, Akadémia. 63, [1] p. (Értekezések a történeti tudományok köréből XXI. 4.)
 • Dés város közélete a 18. század elején. Dés, 1908, Demeter–Kiss ny. 80 p.
 • Keresdi báró Bethlen Ferenc 1601–1653. 1–3. rész. = Századok, 1908. 8. füz. 677–697., 9. füz. 781–805., 10. füz. 884–904. p.
 • Bethlen István támadása 1636-ban. 1–5. rész. = Századok, 1910. 1. füz. 25–40., 2. füz. 98–112., 3. füz. 212–227., 4. füz. 298–314., 6. füz. 477–494. p.
 • Az erdélyi fejedelmi cím kialakulásának történetéhez. 1–2. rész.= Századok, 1913. 2. füz. 94–109., 3. füz. 177–188. p.
 • Az erdélyi hódoltság és végvárai. 1–3. rész. = Hadtörténelmi Közlemények, 1913. 2. füz. 155–180., 3. füz. 367–391., 4. füz. 545–571. p.
 • Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541–1711. Bp. 1918, Magy. Tud. Akad. V, [3], 646, [2] p., 5 t. Az Akadémia Vigyázó díjával jutalmazott munka.
 • A Magyar Történelmi Társulat története. 1867–1918. Bp. 1918, Magyar Tört. Társ. VI, 133, [3] p.
 • Bethlen Gábor és Pozsony városa. = Századok, 1921. 1–5. füz. 1–32. p. Akadémiai székfoglaló. Elhangzott: 1921. március 7.
 • Barbarie des Valaques dans l’histoire de Hongrie. Bp. 1922, Hornyánszky. 56 p. 8 t.
 • Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttornyú fogságban írt naplója 1664. Közzétette --. Bp. 1923, M. Tört. Társ. IX, [1], 271, [3] p. (Fontes Historiae Hungaricae aevi Turcici.)
 • Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján. Szerk. --. Bp. 1925, Rákosi Jenő. 641 p.
 • Rákócziné életéből. = Emlékkönyv gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján. Bp. 1925, Rákosi Jenő. 407–414. p.
 • A szatmári béke története és okirattára. Közzétette, tört. bev. tanulmánnyal és jegyz. ellát. --. Bp. 1925, M. Tört. Társ. VII, [1], 633, [1] p. (Fontes Historiae Hungaricae aevi recent.)
 • A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar történettudomány. Bp. 1926, M. Tud. Akad. 18 p.
 • A Bethlen-fiúk külföldi iskoláztatása. 1619–1628. = Nagyenyedi Album. Bp. 1926, Pátria ny. 79–100. p.
 • Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk. --. Bp. [1926], Egyetemi ny. 367, [1] p., 3 t.
 • Nagyenyedi album MCMXXVI. Szerk. --. Bp. 1926, Bethlen Kollégium Egy. 252 p.
 • A magyarok egyetemjárása külföldön. = A magyar tudománypolitika alapvetése. Bp. 1927, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 149–165. p.
 • A bethleni gróf Bethlen család története. Bp. [1928], Athenaeum. [6], 591, [1] p., 12 t.
 • Hadifogoly magyarok története. Szerk. -- et. al. Bp. 1930, Athenaeum. 2 db.
 • Magyar történelem életrajzokban. [Bp. 1930, Egyetemi ny.] XIII, [3], 254 p. (A Magyar Népművelés Könyvtára.) (Angolul: A History of Hungary in Biographical Sketches. London–Bp. [1937], Marschall – Vajna. 224 p.; lengyelül: Dzieje węgier w szkicach biograficznych. Bp., [1938], Vajna. 238 p. 8 t.)
 • Les éditions des sources de l'histoire Hongroise 1854–1930. Rédigé sous la direction de --. Bp. 1931, Académie des Sciences. 168, [2] p.
 • Geschichte Siebenbürgens von Baron Erasmus Georg Tschernembl. = Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1931. Bp. 1931, Egyetemi ny. 133–160. p.
 • Az 1736–39-iki török háború és a Rákóczi-kérdés. Akadémiai székfoglaló. Elhangzott: 1932. április 11. Megjelent kivonatban. = Akadémiai Értesítő, 1932. XLII. köt. 450. füz. 181–192. p.
 • Rákóczi Julianna házassága. = Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyve, 1932. Bp. 1932, Kertész ny. 112–127. p.
 • Bezerédy Imre árulásáról. = A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 1933. Bp. 1933, MTA. 105–109. p.
 • A román püspöki kar memoranduma 1879-ből. = Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszeleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. Bp. 1934, Franklin. 102-118. p.
 • Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára. Szerk. --. Bp. [1934], M. Nemzeti Szövetség. 2 db.
 • Stefan Báthory. Krakow, 1934, Druk. Czasu. 21 p. (Klny. a Przegl±du Współczesnego-ból.)
 • Az egyetem [Pécs] alapításának története. Pécs, 1933, Tudományegyetem, Dunántúl ny. 56 p.
 • Archivum Rákócziánum. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattárakkal bővítve. Közzétette, bev., jegyz. --. Bp. 1935, Városi ny. Debrecen. 2 db.
 • Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533–1586) emlékezete. Születésének négyszázadik évfordulóján. Bp. 1935, Stephaneum ny. 24 p.
 • Bibliographie Hongroise d’Etienne Báthory. = Etienne Báthory. Roi de pologne prince de Transylvanie. Cracovie, 1935, Université des Jagellons. 513–524. p.
 • La jeunesse d’Etienne Báthory (Etienne Báthory, prince de Transylvanie). = Etienne Báthory. Roi de pologne prince de Transylvanie. Cracovie, 1935, Université des Jagellons. 18–46. p.
 • A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága másolat- és kéziratgyűjteményének ismertetése. Bp. 1935, Akadémia. 121 p.
 • Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára. Szerk. --. 1–2. köt. Bp. [1935], Franklin. 2 db
 • II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története 1701. = Archivum Rákócziánum. I. osztály: had- és belügy. Bp. 1935, M. Tud. Akad. XI. köt. 3–139. p., 1 t.
 • II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének története és okirattára. 1–2. köt. Kiad., bev., jegyz. --. Bp. 1935, Akadémia. 2 db. (Archivum Rakoczianum I. 11–12.)
 • A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára. Közread., bev., jegyz. --. Bp. 1937-1943, M. Tud. Akad. 5 db. (A Podmanini és Aszódi báró Podmaniczky család története 4–5., 7–9.)
 • Emlékezés Szent István királyról és birodalmáról. Emlékkönyv a nagy magyar király halálának 900. évfordulóján. Szerk. --. Bp. 1938, Kapisztrán ny. 222 p.
 • A lengyel kérdés és a magyar kormány. 1914–1917. Bp. 1939, Akadémia. [2], 44, [2] p. (Értekezések a történeti tudományok köréből XXV. 8.) (Németül: Die ungarische Regierung und die polnische Frage in den ersten Jahren des Weltkrieges. Bp. 1938, [Sárkány ny.] [4], 43, [4] p. (Etudes sur l'Europe Centro-Orientale-Ostmitteleuropäische Bibliothek 17.))
 • Mátyás emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. Szerk. --. Bp. [1940], Franklin ny. 2 db.
 • Magyar művelődéstörténet. 3. köt. A kereszténység védőbástyája. Szerk. --. Bp. 1940, M. Történelmi Társulat. 664 p., 22 t.
 • Documenta historiam valachorum in Hungaria . Curante --. Bp. 1941, Inst. Hist. Europae Centro Orientalis. LXII, 636, 4 p., 1 térk. (Etudes l'Europe Centro-Orientalis 29.)
 • Eötvös József: Naplójegyzetek – gondolatok. 1864-1868. Közzéteszi, bev. és jegyz. ell. --. Bp. 1941, M. Tud. Akad. XXIII, 335 p., 1 t.
 • Márki Sándor r[endes] tag emlékezete. 1853-1925. Bp, 1941, Magyar Tud. Akadémia. 16 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek 23.9.)
 • Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. 9. a. köt. Szerk. --. Bp. 1941, Akad. 415 p.
 • A Magyar Tudományos Akadémia és a Balkán. = Magyarország és a Balkán. A magyar tudomány feladatai Délkeleteurópában. Bp. 1942, Első Kecskeméti Hírlapkiadó és ny. 69–71. p. (Németül: Ungarische Balkanforshung. Bp. 1944, Kárpát-Verl. 51–52. p.)
 • Orosz-ukrán történet. = A magyarság és a szlávok. Bp. 1942, Franklin. 65–77. p.
 • A podmanini Podmaniczky-család története. Bp. 1943, M. Tud. Akad. 318 p. (A podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története 10.)
 • Sorsdöntő csaták. Szerk. --. [Bp. 1943], Franklin Társ. 2 db. Társszerkesztő: Markó Árpád
 • Románia politikai kapcsolatai az Osztrák-Magyar Monarchiával 1914-ig. = Magyarok és a románok. 2. köt. Bp. 1944, Athenaeum. 177-208. p.

A nemzeti könyvtárra vonatkozó munkái:

 • Kossuth Lajos irodalmi hagyatéka. = Magyar Bibliofil Szemle, 1924. 3–4. sz. 148–152. p.
 • Apponyi, Alexander: Hungarica. 1–4. Bd. [Ism.] = Magyar Bibliofil Szemle, 1925. 3. sz. 154–155. p.
 • Nemzeti Múzeum könyvtára. = Magyar Bibliofil Szemle, 1925. 4. sz. 257. p.
 • Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárának 1926. évi állapotáról. = Magyar Könyvszemle, 1927. 1–2. füz. 169–182. p.
 • Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárának 1927. évi állapotáról. = Magyar Könyvszemle, 1928. 1–4. füz. 93–107. p.
 • Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárának 1928. évi állapotáról. = Magyar Könyvszemle, 1929. 1–2. füz. 99–117. p.

1925 januárjától a Magyar Könyvszemle (Rédey Tivadarral), 1928-tól az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kiadványai, 1935-től az Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből, 25. kötettől az Értekezések a történettudományi osztály köréből, 1935-től az Archivum europea centro-orientalis, 1936-tól az Études sur l’Europe Centre-Orientale folyóiratokat illetve sorozatokat szerkesztette, valamint szerkesztőbizottsági elnöke volt a Bulletin d’information című nemzetközi történelmi folyóiratnak.

Tanulmányai, értekezései, könyvismertetései a Kalazantiumban (1899–1900), a Magyar Könyvszemlében (1899, 1904, 1907, 1913, 1924–1926), a Magyar Polgárban (1900–1903), az Arad és Vidékében (1902), a Debrecenben (1902), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1902–1909), a Kolozsvári Egyetemi Lapokban (1902), az Erdélyi Múzeumban (1903–1907), a Székelyudvarhelyben (1903), az Ethnographiában (1905), a Katholikus Szemlében (1905), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1906–1907, 1911–1912), a Grafikai Szemlében (1907), a Századokban (1902–1903, 1905–1914, 1916–1917, 1919–1943, 1949–1950), a Budapesti Hírlapban (1913), a Hadtörténelmi Közleményekben (1913, 1923–1924, 1926, 1928, 1937), a Könyvtári Szemlében (1914), az Ungarische Rundschauban (1914), az Irodalomtörténetben (1917), a Híradóban [Pozsony] (1920), a Levéltári Közleményekben (1923), a Magyar Bibliofil Szemlében (1924–1925), a Turulban (1925), az Akadémiai Értesítőben (1925, 1928, 1932–1933, 1935–1938), a Budapesti Szemlében (1926, 1928, 1931, 1937–1939), az Ungarische Jahrbücherben (1926, 1929), a Bulletin d'Information des Sciences Historiques en Europe Orientale-ban (1928, 1933, 1939), a Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slavenben (1929), a ©iąićev Zbornikban (1929), a Pester Lloydban (1929, 1938), a Bulletin du Comité International des Sciences Historique (1930), a Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyvében (1931–1933), a Revue des Études Hongroises-ban (1933, 1935), a Berzeviczy-emlékkönyvben (1934), a Przegladu Wspólczesnegoban (1934), a Mahler Ede emlékkönyvben (1937), a Senatne un Maksla-ban (1938), a Pirma Baltijas vesturine konferece-ben (1938), a Dopsch–Festschriftben (1938), az Új Időkben (1938), az Újságban (1935), a Tükörben (1940), az Erdélyben (1941), a Gazdasági Jogban (1943), az Archivum Europae Centro-Orientalis-ban (1944), a Journal of Central European Affairsban (1948) jelentek meg.

Róla szóló, válogatott szakirodalom
Fontosabb munkák:

 • Megnyílik a pozsonyi egyetem bölcseleti kara. = Nyugatmagyarországi Híradó, 1918. márc. 14. 4. p.
 • MTA tagajánlásai 1919. 16. p., 1931. 15. p.
 • Barcsay Adorján: A szabadkőművesség bűnei. + Palatinus József: Egy vidéki páholy titkai. + A magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt működött páholyok tagjainak névsora. 2. rész. Bp. 1921, Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. 203. p.
 • Könyvtárigazgatói kinevezés. = Magyar Könyvszemle, 1924. 1–4. füz. 147. p.
 • Az Emlékmű Bizottság [A Nemzet Vértanúinak] elnöksége. = Képes Pesti Hírlap, 1929. jan. 24. 1. p. Lukinich Imre fényképével
 • Dr. Lukinich Imre, az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója..., akit a kormányzó a budapesti egyetemen rendszeresített keleteurópai tanszékre kinevezett. = Képes Pesti Hírlap, 1929. jan. 29. [3]. p. Lukinich Imre fényképével
 • Dr. Lukinich Imrét, az Országos Széchényi-Könyvtár igazgatóját a kormányzó egyetemi tanárrá nevezte ki. = Tolnai Világlapja, 1929. február 6. 33. p. Lukinich Imre fényképével
 • Lukinich Imre egy. tanár. (Faknói jutalom.) = Képes Pesti Hírlap, 1929. máj. 15. 2. p. Lukinich Imre fényképével
 • Október 1. Kedd. Lukinich Imre dr. egyetemi tanár előadása: „Magyarország történelme életrajzokban”. = Rádióélet, 1929. szept. 28. 23. p. Lukinich Imre fényképével
 • Október 29. Kedd. Lukinich Imre dr. egyetemi tanár előadása: „Magyarország történelme életrajzokban”.= Rádióélet, 1929. okt. 25. 19. p. Lukinich Imre fényképével
 • Isoz Kálmán: Lukinich Imre. = Magyar Könyvszemle, 1929. 3–4. füz. 222–223. p.
 • Március 24. Hétfő. Lukinich Imre dr. egyetemi tanár előadása: „Magyarország történelme életrajzokban”. = Rádióélet, 1930. márc. 21. 20. p. Lukinich Imre fényképével
 • November 11. Péntek. „Thököly és a Rákócziak kapcsolata Franciaországban”. Lukinich Imre dr. előadása [a rádióban]. = Délibáb, 1932. 45. sz. 40. p. Lukinich Imre fényképével
 • Lukinich Imre dr. = Délibáb, 1932. 45. sz. 60. p.
 • Lukinich Imre egyet. tanárt a Lengyel Tudományos Akadémia tagjává választotta. = Képes Pesti Hírlap, 1934. jún. 21. [2]. p. Lukinich Imre fényképével
 • Lukinich Imre, a Történelmi Társulat tudós főtitkára, megkapta a magyar érdemrend középkeresztjét. = Nemzeti Újság, 1937. jún. 1. 1. p. Lukinich Imre fényképével
 • Lukinich Imre professzor elnökölt a keleteurópai történettudósok zürichi értekezletén. = Nemzeti Újság, 1938. aug. 31. 1. p. Lukinich Imre fényképével
 • Szabó Pál: A m[agyar] kir[ályi] Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Pécs, 1940. Dunántúli ny. 643-650. has.
 • A hét lexikona. A kormányzó úr. = Tolnai Világlapja, 1944. 10. sz. 7. p. [A Corvin-koszorú kitüntetésével kapcsolatban.] Lukinich Imre fényképével
 • A Corvin-rend új tagjai. = Új Idők, 1944. márc. 11. 276. p. Lukinich Imre fényképével
 • Bartók Béla levele [Lukinics Imréhez] a "Népzenénk és a szomszédos népek zenéje" francia kiadása ügyében. = Forrás, 1973. 5–6. sz. 84–85. p.
 • Fallenbüchl Zoltán: [Megemlékezés dr. Lukinich Imre születésének 100. évfordulóján]. = OSZK Híradó, 1980. 7–9. sz. 172–176. p.
 • Szántó Tibor: Lukinich Imre centenáriumára. = Magyar Nemzet, 1980. 100. sz. 8. p.
 • Álneve és betűjegye a Századokban: -ch, -e, dr. Dési Imre. = Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 17. köt. Sajtó alá rend. Viczián János. Bp. 1995, Argumentum–MTA Könyvtára. 1284. has.

Felhasznált források:

 • Fallenbüchl Zoltán: [Megemlékezés dr. Lukinich Imre születésének 100. évfordulóján]. = OSZK Híradó, 1980. 7–9. sz. 172-176. p.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 17. köt. Sajtó alá rend. Viczián János. Bp. 1995, Argumentum-MTA Könyvtára. 1284. has.
 • Isoz Kálmán: Lukinich Imre. = Magyar Könyvszemle, 1929. 3–4. füz. 222-223. p.
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002. 2. köt Bp. 2003, MTA Társadalomkutató Központ. 813-814. p.
 • Szabó Pál: A m[agyar] kir[ályi] Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Pécs, 1940. Dunántúli ny. 643–650. has.
 • Új magyar életrajzi lexikon. 4. köt. Főszerk. Markó László. Bp. 2002, Magyar Könyvklub. 352–353. p.
 • Új magyar irodalmi lexikon. 2. jav., bőv. kiad. 2. köt. Főszerk. Péter László. Bp. 2000, Akadémiai Kiadó. 1355–1356. p.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusai
 • Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia. 996–2000. [Munkaadatbázis. Jelenleg nem kutatható.]
 • Rácz Ágnes: Az Országos Széchényi Könyvtár történetének kronológiája az alapítástól 2006-ig. [Munkaadatbázis. Jelenleg nem kutatható.]

Készítette: dr. Tokaji Nagy Erzsébet


Vissza a főigazgatók listájához