Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

Vissza a főigazgatók listájához

POPRÁDY GÉZA (1993-1999)
1940. március 19-én született Tökön. Általános iskolába Etyeken, középiskolába a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumba járt, 1958-ban érettségizett. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte magyar szakos középiskolai tanári és okleveles könyvtárosi diplomáját 1963-ban.

nagyobban


Első munkahelye az Építésügyi Tájékoztatási Központ volt, ahol feladata az építőipari vállalatok – gyártó- és kivitelező vállalatok, tervező irodák, kutató intézetek – műszaki könyvtárainak szakfelügyelete volt. 1964-től 1983-ig a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézetben dolgozott, először a műszaki könyvtár, majd a könyvtárat is magába foglaló dokumentációs és reprográfiai osztály vezetője volt. Irányítása alatt a kutatóintézeti műszaki könyvtár az építőanyagipar-szilikáripar országos feladatkörű szakkönyvtárává fejlődött. 1965–1983 között tagja volt a Szilikáttechnika c. folyóirat szerkesztő bizottságának, az Akadémiai Kiadó megbízásából szerkesztette a Verlag Technik, Berlin és az Akadémiai Kiadó közös kiadásában megjelent Műszaki szótárak. Szilikáttechnika c. ötnyelvű szótár magyar anyagát.
1984. január 1-től dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban, először az állományvédelmi főosztályvezető helyetteseként, majd 1984. szeptemberétől főosztályvezetőként. Ebben a minőségében fontos szerepe volt a nemzeti könyvtár vári otthonába történt költöztetésében, illetve a kötészet, mikrofilmtár és a mikrofilmes olvasószolgálat vári tevékenységének megszervezésében. Működése alatt honosították meg a könyvtárban a pergamenöntést és gépi papíröntést, mint restaurálási technológiát, továbbá a glóbusz restaurálást és a színes fényképezést. Működése alatt fejezték be az ún. korvina programot: az Egyetemi Könyvtár pusztuló kódexeinek, köztük 12 korvinának, a megmentését. 1986–1989. között megszervezte a Soros Alapítvány támogatásával létesített könyvrestauráló műhelyt.
1990-ben főosztályvezetői feladatainak megtartása mellett főigazgató-helyettesi megbízást kapott, ezzel a felelősségi körébe kerültek a könyvtár számítógépesítési feladatai és nemzetközi kapcsolatai. 1992-ben kezdték el a könyvek online katalogizálását és vezették be a számítógépes olvasói katalógust. 1991-ben Magyarország az Európa Tanács tagja lett, ettől kezdve ő képviselte az Országos Széchényi Könyvtárat az Európa Tanácshoz tartozó nemzeti könyvtárak konferenciáján (CENL).
Az 1970-es években különböző szintű könyvtáros-képző tanfolyamokon, 1986-1991. között az ELTE Tanárképző Kar könyvtár tanszékén vendégoktatóként könyvtári osztályozást tanított.
1992-ben Sóron Lászlóval, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyvtári osztályának vezetőjével és Horváth Tiborral, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójával közösen útjára indították a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratot.
1993. április 13-án Juhász Gyula főigazgató halála miatt – addigi feladatainak megtartása mellett – megbízást kapott a nemzeti könyvtár főigazgatói feladatainak ellátására, majd 1994-ben, sikeres pályázat után, öt évre kinevezték a nemzeti könyvtár főigazgatójának. Főigazgatói tevékenységének középpontjába „a nemzeti könyvtár a nemzet emlékezete” elvének lehetőség szerinti megvalósítását állította. Ez összhangban állt az alapító gróf Széchényi Ferenc elgondolásával (aki zseniális módon a XVIII-XIX. század fordulóján a XXI. században is érvényes módon fogalmazta meg az alapvető nemzeti könyvtári feladatokat) és a Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) nemzeti könyvtári igazgatói értekezletének állásfoglalásával: az országgal, illetve a nemzettel kapcsolatos publikált anyagok minden típusának gyűjtése, megőrzése, rendelkezésre bocsátása. Az 1990-es politikai rendszerváltozás eredményeképpen gomba módra szaporodtak a könyvkiadók, sajtótermékek, mind nagyobb számban kezdtek megjelenni a digitális kiadványok. Ez nagyon megnehezítette a kötelespéldány rendelet érvényesítését. Poprády ezért szorgalmazta annak módosítását: a beszolgáltatási kedv növelése céljából a korábbi 16 példányos kötelezettség drasztikus csökkentését, illetve a rendelet kiterjesztését a digitális kiadványokra. A fenti elveknek megfelelően támogatta a nemzeti könyvtár hungarikum-kiegészítő mikrofilmezési és nemzetközi csere tevékenységét. A nemzeti dokumentumkincs gyarapítása szempontjából fontos eredmény volt, hogy – hossza előzetes tárgyalásokat követően – Poprády Géza és Ross Johnson, a Szabad Európa Rádió (SZER) igazgatója aláírta azt a megállapodást, amelynek értelmében az Országos Széchényi Könyvtár megkapta a SZER magyar adásához kapcsolódó archív anyagot. Poprády a megőrzési funkcióból adódóan és korábbi feladatköréből következően az egyre romló gazdasági lehetőségek függvényében fejlesztette a nemzeti könyvtár állományvédelmi munkáját. Közel harminc évnyi szünet után megszervezte a nemzeti könyvtár teljes körű állományellenőrzését. Elindította a könyvtár új föld alatti raktára megépítésének előkészítését: sikerült az építési tervet engedélyeztetni, megindult a tervezett helyszín régészeti feltárása, a gazdasági nehézségek miatt azonban a felettes hatóságok az építést bizonytalan időre felfüggesztették. A számítógépesítéssel kapcsolatos elképzelései (a katalógusok retrospektív konverziója, a legfontosabb dokumentumok digitalizálása) megvalósítását is a gazdasági nehézségek akadályozták. Eredményként a bibliográfiai szolgáltatások elektronikus (CD-ROM) formában történő megjelentetését és egy új, korszerű integrált számítógépes rendszer (Amicus) beszerzését említhetjük.
A nemzeti könyvtár adottságait kihasználva – és elődei ilyen jellegű tevékenységét folytatva – több nagy közönségsikert aratott kiállítást rendeztek a könyvtár dokumentumaiból 1993-1999. között: Ember az embertelenségben – megemlékezés az I. világháborúról, Táncról táncra – bálok és vigalmak a kiegyezéstől az 1940-es évekig, Oly korban éltem én.- megemlékezés a holocaust magyar író-áldozatairól, Kincs, műkincs, közkincs – a könyvtár 120 kiemelkedő értékű dokumentumának kiállítása 1996-ban, a millecentenárium évében, Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag – megemlékezés a forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. A nemzet könyvtára – a szolgálat műhelye állandó kiállítás a nemzeti könyvtárnak a Magyar Nemzeti Múzeum épületében eltöltött közel másfél évszázadának állít emléket.
Kiemelkedő eseménye volt a nemzeti könyvtárnak 1993-ban II. Erzsébet angol királynő látogatása. Ennek megszervezéséért a brit nagykövetség külön levélben mondott köszönetet a főigazgatónak, mellékelve hozzá a királyi pár dedikált fényképét. Az erre az alkalomra rendezett kamara-kiállítást a királyi ház magyar kapcsolatairól a nagy érdeklődésre való tekintettel meg kellett hosszabbítani.
Főigazgatói megbízatásának lejárta után 2002-ben történt nyugdíjba vonulásáig Poprády főtanácsosként az Állományvédelmi Állandó bizottság elnöke volt. Ebben a minőségében irányította a könyvtár részéről a raktározási gondok átmeneti megoldására készült könnyűszerkezetes külső raktár építkezését.

Kitüntetései:

 • Szabó Ervin Emlékérem (1989)
 • A Magyar Könyvtárosok Egyesületéért (1991)

Társadalmi funkciók:

 • 1975-1978: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete osztályozási-indexelési bizottságának elnöke
 • 1979-1986: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete műszaki könyvtáros szekciójának elnöke
 • 1987-1990: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének főtitkára
 • 1990-1998: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke
 • 1993-1998: A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának tagja
 • 1992-2007: A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztő bizottságának tagja

Publikációk:

 • Grád-Gusztávné-Harmos Károly-Mihálffy Loránd-Poprády Géza: A műszaki információ hasznosítása az építésügyi vállalatok tevékenységében. Bp. ÉTK, 1977. 107 p.
 • Silikattechnik. Englisch, Deutsch, Franzőzisch, Russisch, Ungarisch. Mit etwa 8000 Fachbegriffen. Hrs. Armin Petzold. Autor des ungarischen Anhanges: Géza Poprády. Berlin, Technik Verl. 1978. 275 p. 24 cm. Magyarországon forgalomba hozza az Akadémiai Kiadó, Bp. Sorozat: Technik-Wörterbuch.
 • Poprády Géza: A szakkatalógus szerkesztése. Bp. OMIKK, 1981. 53 p. Sorozat: Tudományos műszaki információ szakkönyvtára
 • Poprády Géza: Az építésügyi vállalatok szakmai tájékoztatási szervezetének működési modelljei. Bp. ÉTK, 1984. 65 p.
 • Poprády Géza: A vállalati információellátás modelljei. Bp. OSZK-KMK, 1985. 46 p.
 • Simon Zoltán–Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem. Bp. KI, 2001. 42 p. 24 cm. Sorozat: Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei.
 • Poprády Géza: Könyvtári trendek. = Könyvtárosok kézikönyve 5. K. Bp. Osiris K. 2003. 15-62.p.
 • Poprády Géza: Szakirodalmi információs lehetőségek a szilikátiparban. = Szilikáttechnika, 1978. 6. sz. 153-154.p.
 • Poprády Géza: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XIX. vándorgyűlése. = Könyvtáros, 37. 1987. 11. sz. 637-639.p.
 • Poprády Géza: Tisztújítás a könyvtáros egyesületben. = Könyvtáros, 37. 1987. 4.sz. 205-206.p.
 • Poprády Géza: Bestandschutz in Ungarn. Ein Überblick. (A könyvtári állomnyvédelem helyzete Magyarországon. Áttekintés. ) Der Österreichische Bibliothekartag 1986. Wien, 15-20 September 1986. Vorträge und Kommissionssitzungen. Pre-Conference Seminar, Wien, VÖB,1988. 45-51.p.
 • Poprády Géza: Ausztriai tapasztalatok. Állományvédelem az osztrák könyvtárakban. = Könyvtáros, 39. 1989. 3. sz. 163-166.p.
 • Poprády Géza: Ausztriai tapasztalatok. A számítástechnika alkalmazása az osztrák könyvtárakban. = Könyvtáros, 39. 1989. 2. sz. 107-110.p.
 • Poprády Géza: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1987-1988. évi tevékenysége. = Könyvtáros, 39. 1989. 3.sz. 147-151.p.
 • Poprády Géza: Primenenie mikrofil'movoj tehniky v Gosudarstvennoj Biblioteke im. Seceny. (A mikrofilmtechnika alkalmazása az Országos Széchényi Könyvtárban.) = Bibliotecnaa tehnika i tehnologia. Informacionnyj Bulleten' 8-oj rabo9ej gruppy ministerstv kul'tury socialisticeskih stran. 1989. 7.sz. 49-62.p.
 • Poprády Géza: Die Bestandserhaltungstätigkeit der Széchényi Nationalbibliothek. (Az Országos Széchényi Könyyvtár állományvédelmi tevékenysége. Előadás.) „Bestandssicherung und Bestandsrestaurierung” Internationales Kolloquium, Berlin, 7-12. Oktober 1990. 10 p.
 • Poprády Géza: Preservation Mikrofilming at the National Library of Hungary. (Állományvédelmi mikrofilmezés a magyar nemzeti könyvtárban.) = International Preservation News. 1990. 4.sz. 5-8.p.
 • Poprády Géza: Új alapszabálya van a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. =Könyvtáros, 40. 1990. 7.sz. 403-404.p.
 • Poprády Géza: Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1987-1990.évi munkájáról. A szervezetek tevékenysége. = Könyvtáros, 41. 1991. 4.sz. 199-202.p.
 • Poprády Géza: Egyesület az intézményben - intézmény az egyesületben. = Könyvtáros, 41. 1991. 11-12.sz. 651-653.p.
 • Poprády Géza: A kelet- és nyugat-európai könyvtári állományvédelem helyzete. = Könyvtári Figyelő, 1991. 4.sz. 602-607.p.
 • Poprády Géza: A kötészetről és a szerződéses munkákról. = OSZK Híradó, 34. 1991. 5-6.sz. 5-7.p.
 • Poprády Géza: Nemzetközi könyv- és papírrestaurálási konferencia Budapesten. = Könyvtáros, 41. 1991. 1.sz. 24-26.p.
 • Poprády Géza: Önvizsgálódás. Gondolatok, javaslatok az Országos Széchényi Könyvtár feladatairól. Állományvédelmi főosztály. = OSZK Híradó, 24. 1991. 3-4.sz. 12-13.p,.
 • Poprády Géza: Preservation and Conservation (Állományvédelem. Előadás.) "East and West. European Dialogue between National Libraries. Conference held at the Austrian National Library, Vienna, 14-17. Aapril 1991. 18 p.
 • Poprády Géza: Számítástechnika a magyar könyvtárakban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 38. 1991. 12.sz. 506-509.p.
 • Poprády Géza - Benda Kálmán - Nagy Zsuzsa: Juhász Gyula 1930-1993. = OSZK évk. 1991-11993. 7-14.p.
 • Poprády Géza: Állományvédelmi stratégiák. A Könyv- és Papaírrestaurálási konferencia előadásai. Budapest, 1990. IX. 4-7. Bp. 1992. 1-9.p.
 • Poprády Géza: Die EDV-Konzeption des ungarischen Bibliothekswesens. (Számytógépesítási koncepció a magyar könyvtárügyben. Előadás.) Seminar des Vereins Ungarischer Bibliothekare und der Vereinigung Österreichischer Bibliothekare, 27-30. Oktober 1992. Sopron, 8 p.
 • Poprády Géza: Köszöntő a Széchényi-emléknapon. = OSZK Híradó, 35. 1992. 3-4.sz. 11-12.p.
 • Poprády Géza: LIBER konferencia Budapesten. "A könyvtárosok a kutatócsoport látens tagjai." = OSZK Híradó, 35. 1992. 7-8.sz. 3-5.p., = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1992. 1.sz. 14-16.p.
 • Poprády Géza: Megkezdődött a NEKTÁR adatbázis online építése. = OSZK Híradó, 35. 1992. 3-4.sz. 3-5.p.
 • Poprády Géza: Preservation Strategy for Library Holdings. (Könyvtári állományvédelmi stratégiák.) Papers of the Conference on Book and Paper Conservation held in Budapest, 4-7 September 1990. Bp. 1992. 1-7.p. (Vö. 27. tétel)
 • Poprády Géza: Féléves a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1993. 6.sz. 20-22.p.
 • Poprády Géza: LIBER konferencia Lisszabonban. = Könyív, Könyvtár, Könyvtáros, 1993.aug. 58-59.p.
 • Poprády Géza: Az elektronikus kapcsolatoké a jövő. Beszélgetés Poprády Gézával, a Széchényi Könyvtár főigazgatójával. (Riporter) Lukácsy András = Magyar Hírlap melléklete, 1994.nov. 26. 2.p.
 • Poprády Géza: A nyelvművelőkhöz. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1994.szept. 49-50.p.
 • Poprády Géza: Az Országos Széchényi Könyvtár és a kötelespéldány kérdése. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994.máj. 8-13.p.
 • Poprády Géza: Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerése esetén megvalósítandó szakmai koncepció. = Könyvtári Figyelő, 4. 1994. 3.sz. 351-358.p., = OSZK Híradó, 37. 1994. 3-4.sz. 9-15.p.
 • Poprády Géza: Az OSZK „régebbi minden pártnál és kormánynál és nyilván mindegyiket túl is fogja élni”. (Riporter)Bereczky László, Vajda Kornél = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994.júl. 3-11.p.
 • Poprády Géza: Válasz egy rosszul föltett kérdésre. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994.szept. 37-38.p.
 • Poprády Géza: Válasz Sonnevend Péternek. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994.okt. 58-59.p.
 • Poprády Géza: Beszámoló az Országos Széchényi Könyvtár helyzetéről a parlament Kulturális és Sajtó Bizottsága előtt. = OSZK Híradó, 38. 1995. 1-2.sz. 6-8.p. (Írásbeli mellékletekkel.)
 • Kiss Jenő – Poprády Géza: Levélváltás. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1995.dec. 9-16.p.
 • Poprády Géza – Zádor Tamás: Mindenképpen megoldás kell 2000-re. Poprády Géza főigazgató és Zádor Tamás gazdasági igazgató az Országos Széchényi Könyvtár helyzetéről. (Riporter)Ablonczy Balázs = Magyar Hírlap, 1995.márc.21., = OSZK Híradó, 38. 1995. 3-4.sz. 31-33.p.
 • Poprády Géza: A nemzeti könyvtár szerepe a felsőoktatási könyvtári hálózat korszerűsítésében. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1995.aug. 39-42.p.
 • Poprády Géza – Zádor Tamás: Az Országos Széchényi Könyvtár 1994.évi szöveges beszámolójelentése. = OSZK Híradó, 38. 7-8.sz. 4-6.p.
 • Poprády Géza: Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszakának megnyitó beszéde = OSZK Híradó, 38. 1995. 11-12.sz. 3-4.p.
 • Poprády Géza: Die aktuellen Aufgaben der Nationalbibliothek und das kulturelle Leben des heutigen Ungarns. (A nemzeti könyvtár aktuális feladatai és a kulturális élet a mai Magyarországon. = „La Biblioteca e il Sapere dall Eopca dei Klumi all Era dei Computer” Cimposio, Triest 20-21. Dezember 1993. P. 62-66. Trieste Biblioteca Civica, „A Hortis”, 196.
 • Poprády Géza: A könyvtárak és az információs társadalom. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996.máj. 3-6.p. (A NIIF Fórumon, 1996.ápr.4-én elhangzott előadás s9övege.)
 • Poprády Géza: Nem politikai, szakmai tevékenység = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996.szept. 28-30.p.
 • Poprády Géza: „A nemzet könyvtára – a szolgálat műhelye” c. kiállítás = OSZK Híradó, 39. 1996. 3-4.sz. 18-19.p. (A kiállítás megnyitásán, 1996.április 26-án elhangzott beszéd.)
 • Poprády Géza: A nemzeti könyvtári feladatokról = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996.márc. 3-7.p.
 • Poprády Géza: Az OSZK-ról brit szemmel = OSZK Híradó, 39. 1996. 9-10.sz. 6.p.
 • Poprády Géza: Vonalkódos olvasójegy, fényképpel. Poprády Géza a Széchényi Könyvtár terveiről, a liftes bácsiról és a pénzhiányról (Riporter)Rosdy Tamás = Magyar Nemzet, 1996.febr.14.
 • Poprády Géza (et al.): Bemutatkozások = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997.máj. 3-6.p.
 • Hasonmás kiadások művészete. 3000 év szellem és kultúrtörténet szóban és képben. A Stájer Tartományi Könyvtár, Graz kiállítása az Akadémiai Nyomda- és Kutatóintézet, Graz közreműködésével. (Poprády Géza és Joseph Franz Desput megnyitó beszéde) = OSZK Híradó, 30. 1997. 3-4.sz. 17.p.
 • Poprády Géza: Könyvek háza - elektronikus archívum. Felavatták a némeet nemzeti könyvtár új épületét. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997.júl. 33-35.p.
 • Poprády Géza – Zádor Tamás: Az Országos Széchényi Könyvtár 1996.évi költségvetési szöveges beszámoló jelentése. = OSZK Híradó, 30. 1997. 3-4.sz. 4-7.p.
 • Poprády Géza: Regimewechsel – Veränderungen im Bibliothekswesen Ungarns. (Rendszerváltozás - változások a magyarországi könyvtárügyben,.) = Der wohlinformierte Mensch. Eine Utopie. Hrsg. Edith Stumpf-Fischer. Graz, Akademische D.V. 1997. 444-450.p.
 • Poprády Géza – Kastaly Beatrix: Preservation of Hungary's Documentary Heritage. = Libri, 1997.vol. 47. 153-157.p.
 • Poprády Géza: Digitalizálás – állományvédelem – hozzáférhetőség = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998.jan. 12-15.p.
 • Poprády Géza: A nemzet emlékezete. Bemutatjuk az Országos Széchényi Könyvtárat. (Riporter) Székely András Bertalan = Várnegyed, 3. 1998. 4.sz. 8-9.p. fotoill.
 • Poprády Géza: Ünnepélyesen megnyitották a British Library új épületét = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998.szept. 41-44.p. fotoill.
 • Poprády Géza: Tárgyilagosság és függetlenség = Magyar Nemzet, 1998.aug. 29. 8.p.
 • Poprády Géza: Évente egy kilométer újpolc. Poprády Géza a Széchényi Könyvtár földalatti raktáráról, a leltározásról és a digitalizálásról. (Riporter)Rosdy Tamás = Magyar Nemzet, 1998.aug. 8. 19.p.
 • Poprády Géza: A Szabad Európa Rádió anyaga az Országos Széchényi Könyvtárban = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1999.febr. 36-40.p.
 • Poprády Géza: Megemlékezés a Himnusz születésének 176. Évfordulójáról = OSZK Híradó, 42. 1999. 3-4.sz. 21.p.
 • Poprdáy Géza: „A könyvtárak, mint kapuk egy felvilágosult világra”. A 65. IFLA konferenciáról. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1999.október 3-7.p.
 • Poprády Géza: Szakmai program az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére. = Könyvtári Figyelő, 9. 1999. 3.sz. 498-508.p.
 • Poprády Géza: Beszámoló az 1994-1999 közötti időszak munkájáról. = OSZK Híradó, 42. 1999. 9-12.sz. 17-20.p.
 • Poprády Géza: Fodor András (1929-1997) = OSZK évkv. 19941998. Bp. OSZK, 2000. 55-57.p.
 • Poprády Géza: A megelőző állományvédelem szempontjainak érvényesülése az OSZK földalatti raktáránál = OSZK Híradó, 43. 2000. 1-2.sz. 10-15.p.
 • Poprády Géza: Juhász Gyula 70. születésnapjára = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 9. 2000. 10.sz. 48-49.p.
 • Poprády Géza: Nemzeti könyvtárak a nagyvilágban = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 11. 2002. 7.sz. 19-27.p.
 • Poprády Géza: Óvári Sándor (1920-2005) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14. 2005. 9.sz. 54-56.p.
 • Poprády Géza: Változások a MOKKÁ-ban = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 14. 2005. 11.sz. 9-10.p.
 • Poprády Géza: A MOKKA a Google-ban = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 15. 2006. 4.sz. 50-51.p.
 • Poprády Géza: Kovács Mátéra emlékezve = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 15. 2006. 5.sz. 51-54.p.
 • Poprády Géza: Vajda Kornél köszöntése. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 16. 2007. 7.sz. 53-55.p

Készítette: dr. Tokaji Nagy Erzsébet


Vissza a főigazgatók listájához