Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
KASTALY BEATRIX köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
2006. április 28-án
nagyobban

Kedves Bea!

Először is hadd gratuláljak Neked a Széchényi Ferenc-emlékéremhez, amellyel nemcsak mi, közvetlen kollégáid, de a könyvtár is elismeri azt a széleskörű szakmai munkát amit közel 43 éve végzel.
Tekintsük most át ezeket az éveket, hogy is kezdődött?
Bea a Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban érettségizett. Sok minden érdekelte a rajzolástól a földrajzon, útleírásokon, építészeten, fotózáson át az iparművészet minden ágáig, valamint természetesen a könyvek, amiket nem csak olvasni szeretett, hanem a megjelenésük is érdekelte. Így kitanulta a könyvkötő szakmát, majd 1963-ban a Széchényi Könyvtár akkor létrehozott könyvjavító műhelyébe nyert felvételt. Ekkor kezdődött Bea állományvédelmi pályafutása. Munka mellett elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán a magyar-könyvtár szakot, majd kémia tanári diplomát is szerzett.
1971-ben ösztöndíjjal a római Gallo Intézetben és a firenzei Nemzeti Könyvtárban ismerkedett azokkal a területekkel, ahol a kémiai ismeretek alkalmazhatóak a restaurálásban. Az első tanulmányutat sok másik követte, s a tapasztaltakat Bea itthon kamatoztatta már mint csoportvezető, majd 1979-től mint a Hírlap-állomány védelmi osztály vezetője.
1973-ban költözött az általa vezetett restauráló csoport a Hold utcai műhelybe, ahol kiteljesedhetett a kutatómunka is, amit Bea a restaurálásban felhasznált anyagok, módszerek vizsgálatának, továbbfejlesztésének szentelt. Előtérbe került az újságpapírok savtartalmát közömbösítő eljárások hatásvizsgálata, valamint ennek eredményeként a legjobb módszer kiválasztása. Ezzel párhuzamosan dolgozott a könyvtár savas papírállományának megmentésén, a tömeges savtalanítás lehetőségének megteremtésén.
A 70-es években egyre nagyobb teret kapott a könyv és papírrestaurálás a nemzetközi szakirodalomban. Az akkori lehetőségek szerint, Bea a szocialista országokkal kötött csereegyezményt kihasználva tartotta a kapcsolatot a kollégákkal, valamint nemzetközi konferenciákon gyűjtötte a tapasztalatokat. A 80-as és 90-es években már könnyebb volt a külföldi tanulmányutakon és konferenciákon a részvétel, így Bea nemzetközileg is elismert szakemberré vált. Foglalkozott az időálló papír előállításával, aminek célja az olyan tartós papír létrehozása volt, amely nyomtatásra alkalmas és több száz évig fennmarad. A kísérletek sikeresek voltak, de a papír használatának bevezetésére anyagi okokból nem került sor, pedig nagyban megkönnyítette volna a könyvtárak archiválási problémáit.
Bea mindig a tanulás, az új ismeretek elsajátítása, az új módszerek kipróbálása mellett állt, és kollégáit is erre sarkallta. Ez vezetett oda, hogy megszervezte és elindította Magyarországon a papír- és könyvrestaurátorok szakmai képzését 1981-ben.
Kezdetben a Török Pál utcai Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola adott helyet az akkor még 2 éves tanfolyamnak. 1994-től a könyv- és papírrestaurálás a közoktatási jegyzékben szereplő szakma lett, a szakképzés 3 évessé és felsőfokúvá vált, amely azóta teljes mértékben az OSZK-ban folyik. A kezdeteknél a legnehezebb feladat a tanmenet megfelelő összeállítása volt, amit Bea a levéltárak, könyvtárak, múzeumok igényeinek megfelelően, a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával végzett. Időbe telt a szakmához tartozó speciális tudású szakemberek felkutatása is, akik részt vehetnek az oktatásban. Bea nemcsak szervezi a képzést, hanem oktatóként is részt vesz benne, tanítja a kémiai és állományvédelmi alapismereteket, a papír, a ragasztók, a műanyagok anyagismeretét. Áldozatkész munkájának eredményeképpen mára mintegy másfélszáz széles látókörű, művészettörténeti, könyvtörténeti, technikatörténeti, kémiai ismeretekkel rendelkező szakember végezte el az iskolát. A képzés magas színvonala külföldön is keresetté tette az itt végzett hallgatókat.
Bea oktat a Képzőművészeti Egyetem tárgyrestaurátor szakán is papír anyagismeretet és anyagvizsgálatot, valamint a könyvtárosoknak szervezett állományvédelmi tanfolyamokon. Nagyrészt írója vagy társszerzője, valamint szerkesztője A könyv- és papírrestaurátor tanfolyam jegyzeteinek, amelyek 1991-ben jelentek meg először. Ezek a füzetek az országban minden könyvrestaurátor polcán fellelhetőek, ez jelenti az alap szakirodalmat e szakma részére. A folyton újabb ismeretekkel kibővített sorozat mára 24 füzetből áll és második kiadását éri meg a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.
Bea szerkesztette az ötnyelvű könyv- és papírrestaurálási szótárt, ami az idegen szakirodalom használatát nagyban megkönnyíti.
1986-ban jelent meg a Könyvtári állomány védelme és megóvása című könyv az OSZK kiadásában, amelyben Bea a könyvtárosok figyelmét kívánta felhívni a helyes viselkedésre állományukkal szemben. Ez folytatódott később a Könyvtárosok kézikönyvének negyedik kötetében, amelyben társszerzőként írta a könyvtári állomány védelméről szóló fejezetet.
Bea a 80-as évektől tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. A rendezvényeken tartott előadásaival hozzájárult a könyvtárosok állományvédelmi szemléletének meghonosításához, ismereteik gyarapításához. Nemzetközi elismerésként 1993-ban az IFLA (Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége) Állományvédelmi és Restaurálási Szekciójának elnökévé választották. 2003-ban MKE-emlékérmet kapott.
Bea egyik alapítótagja a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztályának, amelynek elnöki tisztét is több éven át ellátta. Sok szakmai cikk és fordítás, előadás, emlékezetes szakmai kirándulások és több nemzetközi konferencia megszervezése köszönhető neki. Egyesületi és szakosztályi munkáját két Lengyel Lajos-díjjal, MTESZ-emlékéremmel, Földi László-díjjal ismerték el, majd szakmai pályafutásáért Szinnyei József-díjat kapott. 2003-ban a kulturális örökség védelmének és restaurálásának nemzetközi központja, az ICCROM tanács tagjai közé választották.
Kedves Bea! 2000-ben megalakult a könyvtárban az Állományvédelmi Tanács, amelynek tagjaként most „házon belül” próbáltad formálni a munkatársak állományvédelmi szemléletét.
2000-ben egyesült a könyvtár két restaurátor műhelye egy osztályba, amelynek azóta vezetője vagy. Vezetői ars poeticád, hogy mindkét műhelyt egyformán figyelemmel kísérd mind szakmailag, mind emberileg. Te mindent megteszel annak érdekében, hogy mi tanulhassunk, szakmailag fejlődhessünk, majd kamatoztathassuk megszerzett tapasztalatainkat, tudásunkat, hogy hasznosnak érezzük magunkat.
Köszönjük Neked, és gratulálunk a Széchényi-emlékéremhez. Magunknak még sok veled együtt töltött évet, Neked sok erőt kívánunk terveid további megvalósításához!

Érdi Marianne
vissza