Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
SZŰCS JENŐNÉ ASBÓTH ERZSÉBET köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
1993. április 30-án
nagyobban

Tisztelt Kollégák, Tisztelt Közönség!
Kedves Szűcs Jenőné Asbóth Erzsébet, azaz Kedves Peti!

Nagy öröm számomra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár egyedülálló, legrangosabb szakmai kitüntetése, a Széchényi-emlékérem ez évben a Te nevedhez kapcsolódik. Az öröm egyúttal szomorúsággal párosul, amiért az, aki a kitüntetésre érdemeseké közül a Te nevedet választotta, Juhász Gyula professzor úr már nem lehet velünk. Vigasztalásunkra szolgál, hogy ő a köszöntő nélkül is az érdemek alapján választott.
Ugyancsak ő kérte, hogy ez alkalommal én mondjak köszöntőt, mert tudta, hogy milyen szoros, egymást támogató munkakapcsolatban állunk, s hogy ez a kapcsolat milyen fontos és értékes számunkra. Sokan vannak, akik az évek számát tekintve hosszabb ideje dolgoznak veled vagy melletted a Széchényi Könyvtárban, de talán kevesen olyanok, akik az utóbbi 9 év minden megoldandó fejlesztési és gépesítési feladatában társként vettek részt.
Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a kitüntetettnek főképpen a nemzeti könyvtár fejlesztésével, gépesítésével összefüggő érdemeit áll szándékomban méltatni. Mialatt a méltatásra érdemes eredmények több lépcsőben és különböző formában testet öltöttek, elkezdődött és kialakult egy pálya, tudatosult az elkötelezettség, szélesedett a látókör, edződött a logika és a következetes gondolkodásmód, kikristályosodtak a problémamegoldás módszerei.
Szűcs Jenőné úgy indult a pályán, mint sok humán érdeklődésű fiatal. Könyvtár-magyar szakos diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, s egy rövid levéltári kitérőt követően 28 évvel ezelőtt lett az OSZK munkatársa. Ettől kezdve eljegyezte magát a bibliográfiai munkával, majd később a gépesítéssel. A felnőtt munkás életet alapozó tanulóévek alatt kiderült, hogy nemcsak átlagon felüli intelligencia és szorgalom jellemzi, hanem önálló feladatvállalás és kezdeményezés is. 1969-ben lett a kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia felelős szerkesztője, 1970-ben a Bibliográfiai Osztály csoportvezetője, majd 1973-ban osztályvezető. 1982-ben az akkor megalakult Fejlesztési Osztály vezetésével bízták meg, azóta ebben a munkakörben dolgozik. Gyors előmenetele annak volt köszönhető, hogy vezetői, akik felismerték adottságait, egyre több, felelősséggel járó feladatot bíztak rá, melyeknek megoldása során bizonyította, hogy mint Fügedi Péterné, egyik volt főnöke jellemezte, „kiváló szervező: a feladatokat jól rangsorolja, logikusan csoportosítja, a lehető leggazdaságosabb megoldásokra törekszik. A végrehajtásban igényes, ugyanakkor korrektsége minden munkatársa rokonszenvét megnyeri. Jó fellépésű, tárgyalóképes.”
Szűcs Jenőné tudatosan készült a számítógépes fejlesztési munkára. Elvégezte a 70-es évek számítógépes tanfolyamait, nyomon követte a külföldi könyvtárak számítógépes megoldásait részben a szakirodalomból, részben tanulmányutak, külföldi konferenciák és ösztöndíjas lehetőségek során. Tapasztalatait belső szabályzatok, tervezetek kidolgozásában és egy mai napig is alapvető tanulmányban foglalta össze. Ez a KMK Könyvtárgépesítési füzetek sorozatában jelent meg Címleírások elemzése és tipizálása címmel.
Az OSZK első kiemelkedő számítógépes teljesítményének, a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája adatbázisának tervezésében, fejlesztésében és a szolgáltatás megvalósításában a kezdetektől fogva kulcsfontosságú irányító szerepet játszott. Az eredmény olyan nemzeti bibliográfia megjelentetése volt, amely a világ legjobb bibliográfiai megoldásaival összehasonlítva is kiállta a próbát. A 16 év magyar könyvanyagának bibliográfiai adatait tároló adatbázis rövidesen az OSZK NEKTÁR rendszerébe kerül, így megvalósulhat e jelentős adatállomány online elérése.
A második kiemelkedő vállalkozás, a Nemzeti Periodika Adatbázis tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában már az első nagy adatbázis építése során szerzett tapasztalatokra épített, ennek köszönhetően ez az adatbázis is igen magas szintű követelményeket elégít ki.
A nagy adatbázisok gondozása mellett már a 80-as évek elején érlelődött a gondolat: saját számítóközpontra és integrált könyvtári rendszer bevezetésére van szükség. Csak így valósítható meg, hogy az OSZK valamennyi feldolgozó tevékenysége azonos színvonalon, a hatályos magyar és nemzetközi szabványok előírásait betartva folyjék, és hogy korszerű nemzeti könyvtári szolgáltatásokat hozzunk létre. Szűcs Jenőné minden harcban részt vett és részt vesz, ami e cél eléréséhez vezetett és vezet. A harc szakmai koncepciók, pályázatok, kérvények többszöri megfogalmazását, az egész hazai könyvtári információs rendszer áttekintését, az illetékesek tájékoztatását és meggyőzését jelentette. A küzdőtársakkal együtt mondhatjuk, hogy a harc eredménye győzelem: az OSZK hozzájutott azokhoz a hardver és szoftver eszközökhöz, amelyekkel az elképzelt Nemzeti Könyvtári Átfogó Információs Rendszer, a NEKTÁR megvalósítható. De talán ez volt a harc könnyebbik része. A nehezebbet most vívjuk, melynek legküzdőképesebb vezetője ismét Szűcs Jenőné. A tét: minél jobb, sokoldalúbb szolgáltatások kialakítása a nemzeti könyvtár, az ország könyvtárai és a nemzetközi porond felhasználói számára.
Ha mód lenne Szűcs Jenőné valamennyi említésre méltó munkájának említésére, igencsak hosszúra sikerülne köszöntőm. Hiszen nem beszéltem még a könyvtári szabványok kidolgozásában és bevezetésében játszott szerepéről, a belső oktatásról, a napi szervezőmunkáról, a munkatársak ösztönzéséről, a hazai könyvtárak szakembereivel való kapcsolatok építéséről. Az emberi kvalitások közül a rá jellemző nyíltságról, őszinteségről, fantáziáról, a beleérzőképességről – divatos kifejezéssel élve empátiáról –, a kitartásról, együttműködési készségről és tudásról, és még valamiről, ami oly fontos: az egészséges életszemléletről és humorérzékről.
Elég, ha csak annyit állapíthatunk meg, hogy valaki, aki „filoszként” került ki az egyetemről, hazánkban mára a könyvtári számítógépes fejlesztések szakértőjévé, még jobb szóval kifejezve példaképévé vált. Büszkék lehetünk rá, mint ahogyan ő is büszke arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár ügyét szolgálja.
Kedves Peti! Kívánom és kérem, hogy sokáig dolgozz még velünk, maradj testben és lélekben, gondolkodásban és szemléletben olyan fiatal, amilyenek mi is szeretnénk lenni. Örülök kitüntetésednek és annak, hogy mint egyik leghívebb harcostársad, elsőként gratulálhatok!

Berke Barnabásné
vissza