Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

 

 

KINCSEINKBŐL


KÉZIRATTÁR - PLAKÁT ÉS KISNYOMTATVÁNY TÁR - RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA - SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR - TÉRKÉPTÁR - TÖRZSGYŰJTEMÉNY - ZENEMŰTÁR


KÉZIRATTÁR

A Halotti Beszéd és Könyörgés a magyar nyelv és az egész finnugor nyelvcsalád első ismert összefüggő prózai nyelvemléke. - Pray-kódex, 12 század közepe-13. század eleje. - MNy. 1.

nagyobban

nagyobban

A magyar nyelv első verses szövegemléke az Ómagyar Mária-siralom - Leuveni-kódex, 13. század utolsó negyede - MNy 79


Az első fennmaradt, teljes egészében magyar nyelvű, kézzel írott könyv Assisi Szent Ferenc legendájával. - Jókai kódex, Buda. 1448 körül - MNy 67

nagyobban

Az első fennmaradt magyarországi latin történeti elbeszélés a magyar történelem első századairól. - Anonymus (P. dictus magister): Gesta Hungarorum - Magyarország, 13. század utolsó harmada. - Cod. Lat. 403.

 

nagyobban
A középkori magyar történelem eseményeit és egyéniségeit bemutató Képes Krónika 147 forrás értékű miniatúrával. Mind történeti, mind művészeti szempontból gyűjteményünk egyik legbecsesebb dokumentuma - Chronicon pictum, Magyarország, 1358 után - Cod. Lat. 404

A Mátyás király világhírű budai könyvtárának - a Bibliotheca Corviniananak - egyik legszebb kódexe a Philostratus-corvina - Philostratus, Flavius: Opera - Philostratus, Lemnius: Imagines, 1487-1490 között. Firenze - Cod. Lat. 417
Philostratus-corvina 0001r
Philostratus-corvina 0001v

Balassa-kódex - Balassi Bálint verseinek legteljesebb gyűjteménye, világi verseinek többsége csak innen ismert. A kéziratot a 17. század második felében állították össze. -

Kölcsey Ferenc: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból. - autográf kézirat - Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én Szatmárcsekén fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. - Quart. Hung. 2832

Kölcsey Ferenc: Himnusz kézirat 1-2. oldal
Kölcsey Ferenc: Himnusz kézirat 3. oldal

Vörösmarty Mihály: Szózat (1837) - autográf kézirat - Vörösmarty Mihály legismertebb verse nem csak hazánkban, de számos fordítása révén a nagyvilágban is. - Quart. Hung. 1409

Vörösmarty Mihály:  Szózat kézirata
Vörösmarty Mihály:  Szózat kézirata

Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeménye 1848 március 15-én, a forradalom kezdetén született, de már a szabadságharcra buzdító költemény, amely rendhagyó módon, röplapként látott napvilágot Landerer és Heckenast pesti nyomdájában. A röplapon Petőfi Sándor kézirásával a következő szöveg olvasható: „Az 1848diki marczius 15kén kivívott sajtószabadság után legelőször nyomatott példány, s így a magyar szabadság első lélekzete. Petőfi Sándor” - Autográf kézirat - Fond VII 8 f. 17r - Nyomtattvány, Landerer és Heckenast, 1848. március 15. - Fond VII 52.

A Nemzeti dal kézirata
A Nemzeti dal első nyomtatott példánya Petőfi Sándor sajátkezű dedikációjával
PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL (kézirat és első nyomat)

Weöres Sándor: Sírfelirat című versének autográf kézirata - Weöres Sándor a 20. század második felének legnagyobb magyar költője. A Sírfelirat című verse a Négy korál IV. darabjaként jelent meg nyomtatásban. - Analecta 12128

Babits Mihály Jónás könyve című művének eredeti kézirata (1938) Török Sophienak szóló ajánlással. A Jónás könyve az írástudók hivatásának legerősebb megfogalmazása a 20. század magyar irodalmában. - Fol. Hung. 2287
nagyobban

PLAKÁT ÉS KISNYOMTATVÁNY TÁR

Az allegóriákban bővelkedő litográfiát az első magyar grafikai plakátként tartjuk számon. - Benczúr Gyula: Országos Általános Kiállítás (Budapest, 1885.) - PKG.1914e/26
nagyobban

nagyobban
Széchényi Ferenc gyászjelentése. - Családi gyászjelentés a gróf 1820 december 13-án bekövetkezett haláláról.

Az 1882-ben alapított Kner nyomda korai munkája, ponyvanyomtatvány. -
Szent Anna tisztelete
: válogatott szép énekek (Gyoma, 1883.)
pdf

1915-ben készült ex libris Kner Imre számára. - Divéky József munkája.

A Kisnyomtatványtár falinaptár-gyűjteményének legkorábbi, 1897-ben kiadott, díszes darabja. - Arany Mondások az élet útjára (a teljes naptár megtekinthető)
pdf

Magyar Casino-bál 1878 február 16-án - Korai, díszes magyar táncrend.

1899. június 3. Selyemre nyomtatott korai esküvői meghívó menüvel és az ifjú pár fényképével

Különleges technikával készült képeslapok a XX. század elejéről: (3 db): 1. bőr alapú dombornyomásos- 2. miniatűr emlékkönyvvel díszített

Német sorozatjelű porosz-képes kártya. 32 lap. Kiadója a Neu Ruppinban tevékeny Gustav Kühn (1794-1869) illusztrátor, kiadó és nyomdász által alapított cég, mely 1945-ig működött. A készítés idejét a porosz-képes kártyák szakértője 1925-re teszi. Ez a kicsiny kártya gyermekjátékként gyermek- ill. babaszobába készülhetett. Cégjelzés a tök 9 lapon olvasható: „Gustav K... -- Neu Ruppin”

A Kisnyomtatványtár telefonkönyv-gyűjteményének legkorábbi darabja. - Telefon-hálózat előfizetőinek névsora (Budapest, 1884.)
pdf

pdf
Uber der Helfte der Tage des Hoch-Edelgebohrnen Herrn Georg Paul Imhof von Ziegelstein welcher im 37. Jahr seines gottsfürchtig-und grossmütigen Lebens den 23. Julii 1709. seelig verschieden, führen ihre Klage die schmerzlichst-betrübte Frau Wittib und zween noch gar zarte Söhne, und werden hierüber getröstetşcvon ihrem unterthänig-ergebenen S. F. Fametszetekkel illusztrált német nyelvű gyászvers (Nürnberg, 1709.) - KNY. 1709.2°/5

RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA

nagyobban
Gutenberg 42 soros Bibliájának töredéke. - Inc. 198

Az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum. Buda, 1473, Andreas Hess. - Inc. 326
nagyobban

nagyobban nagyobban
Mátyásnak és Beatrixnak ajánlott, korvinának számító, nyomtatott magyar krónika: Thuróczy János: Chronica Hungarorum. Augsburg, 1488, Theobald Feger budai könyvárus megrendelésére Erhard Ratdolt nyomtatta. - Inc. 1143

Lázár: Tabula Hungarie ad quator latera . Ingolstadt, 1528 - Magyarország legelső ismert részletes térképe, amely 2007-ben az UNESCO Memory of the World programjába is bekerült. Petrus Apianus ingolstadti nyomdájának első térképe, amelyet különleges eljárással ún. sztereotípiával nyomtattak – App. 136 (Lázár-deák térképe a nyelvemlekek.oszk.hu oldalon)

nagyobban nagyobban

A II. Ulászló kori budai könyvfestő műhely által díszített Esztergomi Missale Váradi Péter számára - Missale Strigoniense. Venezia, 1498. - Inc. 181

Első Ferdinánd magyar királynak készült, pergamenre nyomtatott, dedikációs verseskötet - Logus, Georgius: Ad inclytum Ferdinandum Pannoniae . regem . elegiae . Wien, 1529. - App. H. 2534a

Az első Magyarország területén nyomtatott térkép. Erdély legrégibb, részletes térképe - Honterus Johannes: Chorographia Transylvaniae - Sybenbürgen. Basel [- Brassó], 1532 [-1539]. - RMK III. 296

Az első magyar nyelvű könyv - Szent Pál levelei Komjáti Benedek fordításában. Krakkó, 1533. - RMK I. 3.

Az első Magyarországon nyomtatott, magyar nyelvű könyv - Sylvester János Új Testamentum fordítása. Sárvár-Újsziget, 1541. - RMK I. 5.

nagyobban
A Biblia első teljes magyar nyelvű fordítása - a Vizsolyi Biblia. Fordították: Károlyi Gáspár és társai. Vizsoly, 1590. - RMK I. 236

A magyar barokk irodalom egyik legjelentősebb alkotásának első kiadása: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem című eposza (Adriai tengernek syrenaia). Wien, 1651. - RMK I. 842.

A francia orvos-asztrológus Nostradamus próféciái unikum-példánya - Nostradamus, Michel: Les propheties. A Lyon: chez Antoine de Rosne, 1557. – Ant. 8192.
nagyobban

nagyobban
Vlad Ţepeş havasalföldi vajda, Drakula története unikum-példánya - Uan deme quaden thyranne Dracule Wyda. Lübeck: Bartholomaeus Gothan, c. 1485. – Inc. 846.

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR

A magyarországi színjátszás egyik legkorábbi szcenikai emléke, Pietro Travaglia díszletterve az eszterházai operaelőadásokhoz. Vízfestmény Pietro Travaglia vázlatkönyvéből, 1780 k.

nagyobban
Színlap az első magyar hivatásos színtársulat előadásához. Buda, Reischl-ház, 1792. jún. 5. A legelső várszínházi estén is (1790. október 25.) Simai Kristóf Igazháziját játszották. - SZT SZL
Buda 1792.június 5.

Barabás Miklós színezett litográfiája: Kaiser Ernst Jozefa mint Recha Jacques Fromental Halévy Zsidónő című operájából. Nemzeti Színház, 1856. jún. 26. - SZT KF 428
nagyobban

nagyobban
A Pesti Magyar Színház épülete (1837) az első ideiglenes Nemzeti Színház (1840-1908) átépítése után, az 1860-as évek közepén készült fényképen. Ismeretlen fényképész felvétele. Az átépítés terve és a kivitelezés a színház első építőmesterének, Zitterbarth Mátyásnak a nevéhez fűződik (1852-1854). - SZT NSz KC XII. 61

A Vígszínház építőinek, Ferdinand Fellner és Hermann Helmer nevére szóló száz forint értékű vígszínházi részkötelezvény 1896-ból. - SZT Analekta 665

nagyobban
William Shakespeare Troilus és Cressida című szomorújátékának díszletterve (szoba Priamus palotájában, Trójában). Nemzeti Színház, 1900. dec. 14. Rendező: Beöthy László. Spannraft Ágoston tempera festménye. - SZT KF 242

A legnagyobb magyar tragika, Jászai Mari mint Iréne császárné Herczeg Ferenc Bizánc című színművében. Nemzeti Színház, 1904. ápr. 22. Jelfy felvétele. - SZT NSz KB II. 50

nagyobban
Az első magyar színtársulatok számára épült kőszínházban - a kolozsvári Farkas utcai színházban - tartott legutolsó előadás selyemszínlapja. Katona József: Bánk bán, 1905. június 17. - SZT SZL Kolozsvár 1905.06.17 S

Katona József Bánk bán című színművének rendezőpéldánya Tarnay Ernő társulatának előadásához (Szeged, Városi Színház, 1930. ápr. 24.). A kötet nem csupán Németh Antalnak a szegedi előadáshoz kapcsolódó rendezői instrukcióit tartalmazza, de nyomon követhetők a Nemzeti Színház, Hevesi Sándor által rendezett 1916-os Bánk bán felújításához fűzött kommentárjai is. - SZT MM 7343
nagyobban

nagyobban
Básthy István kabarédíszlet terve a Royal Orfeum számára, 1938-ból. Akvarell. - SZT KD 2886

Sennyei Vera mint Andromakhé és Várkonyi Zoltán mint Hektor Jean Giraudoux Trójában nem lesz háború című színművében. Művész Színház, 1946. nov. 6. Rendező: Apáthi Imre és Várkonyi Zoltán. Kálmán Béla felvétele. - SZT KC 11.622/3
nagyobban

nagyobban
Merkur jelmeze Jacques Offenbach Orfeusz az alvilágban című operettjéhez. Fővárosi Operett Színház, 1952. febr. 29. Rendező: Apáthi Imre. Köpeczi Bócz István temperaképe. - SZT KE 7593

TÉRKÉPTÁR

nagyobban
Nicolas de Fer: Principauté de Transilvanie divisée en cinq nations subdivisée en quartiers et comtez (Párizs, 1705) - A neves francia geográfus de Fer Erdély térképe volt az első magyarországi terület, melyen a korabeli nemzetiségi viszonyok megjelentek. – TM 4.202

Johann Christoph Müller: Magyarország térképe (Bécs, 1709) - Az elso hiteles, felméréseken alapuló Magyarország-térképet, mely a Duna addigi hibás ábrázolását kijavítva, helyesen jelölte a folyásirány változását a Duna-kanyarban. Készítője J. Ch. Müller hadmérnök. További érdekessége a műnek, hogy ez az első, magyarországi hatósági szerv, nevezetesen a Kamara által kiadott térkép. – TM 6.098
nagyobban

nagyobban
Emanuel Stenghri: Descriptio ac delineatio totius Hungariae et Transyvalniae plaga in qua hodierno die bellum geritur (1664) - Az egykori könyvtáralapító, Széchényi Ferenc gyűjteményéből származó, pergamenre rajzolt és finoman kidolgozott kéziratos térkép elsősorban szépségével tűnik ki a korszak más hasonló művei közül. – TK 1.872

Mikoviny Sámuel: Mappa comitatus Nitriensis methodo astronomico-geometrica concinnata (Bécs, 1742) - A felszabadító háború után meginduló magyar térképészet kimagasló alakja számos térképet rajzolt, ezek egy része nyomtatásban is megjelent Bél Mátyás Magyarországot bemutató könyvsorozatában (Notitia Hungariae novae...). – TM 3.310
nagyobban

pdf
Lipszky János: Mappa generalis Regni Hungariae... (Pest-Bécs, 1804-1810) - Magyarország első csillagászati méréseken alapuló térképe, melynek elkészítéséhez Lipszky felhasználta az első katonai felmérés lapjait is. – TR 7.407

Bauer Antal: Corpus ichonographiarum omnium inclyto comitatui de Bacs incorporatorum terrenorum... (Zombor, 1805) - Bács vármegye településeinek korai, kataszteri jellegű felmérése, gazdag statisztikai adatgyűjtéssel. – TA 183

nagyobban nagyobban nagyobban nagyobban

nagyobban nagyobban
Nagy Károly: Első magyar földteke a’ legújabb kútfők után (Bécs, 1840) - Nagy Károly matematikus elsőként készített - külföldön megjelent glóbuszok alapján - magyar nyelvű föld- majd éggömböt, melyeket a földrajztanítás segítésére ingyen megküldtek azoknak a középiskoláknak, ahol a földrajztanítás kiemelkedő jelentőséggel bírt. – TG 4, TG 5

Korabinszky János Mátyás: Magyarország természeti tulajdonságának tüköre (Bécs 1791) - Magyarország első gazdaságföldrajzi térképe összesen 93 gazdasági jelet sorol fel, köztük nyersanyag előfordulásokat, fontosabb mezőgazdasági terményeket, haszonállatokat és különféle ipari tevékenységeket. – TM 5647

nagyobban

nagyobban
Perczel László: Földgömb (Dunakömlod, 1862) - Magyarország második legnagyobb, 132 cm átmérőjű kéziratos földgömbje a Velencében megtartott III. Nemzetközi Földrajzi Kongresszuson jelentős sikert ért el. – TD 19

Péchy Imre: A Tátra hegység domborművű térképe (Budapest, 1875) - Speciális módon, rézből galvánplasztikai eljárással készült dombortérkép rangos nemzetközi sikereket ért el. – TD 18

nagyobban

nagyobban
Emericus Milecz: Mappa Regni Hungariae demonstrans universas caesareo regias salis stationes. Regis Hungariae, Croatiae, Schlavonia, magni item Principatui Transilvaniae ingremiatas, . Posonii, 1773. - Milecz Imre 1773-ban készült térképe az alkalmazott ábrázolási megoldásnak köszönheti különlegességét. A térképtörténetben ugyanis elsőként a szállított áru - esetünkben a só - mennyiségét egy vagy több párhuzamos vonallal jelölte, attól függően, hogy az adott szakaszon mekkora volt a forgalom. – TK 5.044

Lichtenstern József: Comitatus Tolnensis (1795) - Liechtenstern bécsi geográfus számos - Magyarországot, illetve részterületeit ábrázoló - térképe közül is kitűnik az a néhány megyetérkép, melyek részletesen ábrázolják a megyék mezőgazdasági és ipari termelését. – TM 3.292, TM 3.293

nagyobban nagyobban

nagyobban
Pompeo Floriani: Esztergom 1595. évi ostromának térképe (1595) - A Térképtárban található legrégebbi kéziratos térkép Esztergom 1595. évi keresztény ostromát ábrázolja. Szerzője, Pompeo Floriani hadmérnök, a pápai hadakkal maga is részt vett a küzdelemben. – TK 3.021

TÖRZSGYŰJTEMÉNY

Gr. Széchényi Viktor: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség arckép-gyüjteménye. 1777-1924, Budapest, 1924 – A Széchényi család tagjainak reprezentatív képei mellett szokatlan fotómontázsok és egyéb érdekességek teszik figyelemre méltóvá a kiadványt. – 502.434

nagyobban nagyobban nagyobban

Lechner Jenő: A Magyar Nemzeti Múzeum épülete 1836- 1926, A M.N.M. Barátainak Egyesülete, Pécs, 1927 – A kereskedelmi forgalomba nem került kötet 51 táblátányi illusztrációval teszi teljesebbé a Múzeum történetét ismertető szöveget. Példányunkat a szerző dedikálta Klebelsberg Kunó miniszternek) – M 65.891

nagyobban nagyobban nagyobban nagyobban

Thomas Jefferson: Memoir, correspondence and miscellanies, from the paper of Thomas Jefferson, Charlottesville, 1829 – A kötetet a USA Kongresszusa ajándékozta Kossuth Lajosnak, és az ő hagyatékából került az OSZK gyűjteményébe. A kötetben Jefferson leszármazottainak ajánlása olvasható – Kossuth K 2.824/1-4.

nagyobban nagyobban nagyobban

Th. Valerio-H. Vuageneux: Costumes de la Hongrie et des Provinces Danubiennes, Dalmatie Monténégro, Croatie, Slavonie Fronitières Militaries, Librarie Centrale des Beaux-Arts, Paris, é. n. [186?] – Az 1850-es években készült képek a Kárpát-medence jellegzetes viseleteit mutatják be. – 502.412

nagyobban nagyobban nagyobban nagyobban

Utazási album, Soborsini Gróf Forray Iván eredeti rajzai és jegyzetei szerint, Olaszország - Málta - Egyiptom [kiadta: Soborsini Gróf Forray Endréné Brunswik Júlia], Lauffner és Stolp, Pest, 1859 – A művészi kivitelű, nagyon értékes kötetet Gróf Forray Endréné dedikálta „A' Széchényi-országos könyvtárnak”. – DM 1.476

nagyobban nagyobban nagyobban nagyobban nagyobban

Ponori Thewrewk József: Magyar Pántheon. 1825. 2826. és 1827. Pozsonyban tartott Országgyűlés' emlékezetére, h. n. [Pozsony], é. n. [1827] – A 130 táblaképpel gazdag kötet a reformkor államférfiainak portréit adja közre. – 50.715

nagyobban nagyobban

A „Királyi Család” - A Felséges Cs. és Kir. Uralkodóház Albuma, [Budapest], [1901-1904 között] – A reprezentatív album a királyi család tagjait mutatja be, első helyen természetesen I. Ferenc József „fénymetszete” áll. – 502.682

nagyobban nagyobban

Győri Lapok, 1. évf. 1. (mutatvány)szám, Czéh Sándor, Győr, 1879 – A lapot ripsz-selyemanyagra nyomtatták, még ma is kiváló állapotban megtekinthető. – H 501.416

nagyobban

Andruskó Károly: A kapa, Szerzői kiad., Zenta, 1974. – Az ország legkisebb könyve (6x7 mm). Megtekinthető az OSZK épületének 7. emeletén, a katalógustérben. – OA 26.461

nagyobban

The Pictorial Edition of the Works of Shakespeare, Charles Knight, London, 1839-1842. – A „könyvek háza”: a könyvszekrény Shakespeare szülőházának makettje, 1852-ben kapta ajándékba Kossuth Lajos angliai körútján. „Angol hölgyek és urak vásárolták 9215 pennyért, hogy Kossuth Lajosnak ajándékozzák, aki oly mesteri fokon sajátította el az angol nyelvet. Használtassék a legnemesebb célra!”

nagyobban nagyobban nagyobban

>>bővebb információ a Shakespeare szülőházának makettjéről<<


ZENEMŰTÁR

Benedetto Marcello (1686-1739): Estro poetico-armonico, Velence, 1724-26. – Ötven olasz zsoltárparafrázis megzenésítése gróf Széchényi Ferenc könyvtárából. Címlap és metszet Dávid királyról. A sorozat az 1924-ben önállósult Zeneműtár Musica practica állományának 1. jelzete.

nagyobban
nagyobban

nagyobban
Magnificat. Tabulatúra-kézirat Zacharias Zarewutius (1605-1667) orgonista és zeneszerző lejegyzésében az egykori Bártfa (ma: Bardejov, Szlovákia) Szent Egyed templomának kottatárából, mely 1550-1648 közötti szólamkönyvek és billentyűs tabulatúrák kéziratos és nyomtatott gyűjteménye. – Ms. Mus. Bártfa 25.

A Deák-Szentes katolikus énekgyűjtemény (1774) a „Boldogasszony anyánk” erdélyi változatának szövegével. – Ms. Mus. 4374.

nagyobban

nagyobban
Joseph Haydn (1732-1809): Trios für Baryton, Viola und Violoncello (HoV. XI: 73-96). – Az Esterházy „Fényes” Miklós kedvelt hangszerére komponált, 1765-1771 között keletkezett barytontriók kéziratos szólamai eredeti bőrkötésben, Haydn kottatárából.– Esterházy-gyűjtemény, Ms. Mus. I. 110.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) levele Esterházy II. Miklóshoz a herceg felkérésére komponált és Kismartonban bemutatott C-dúr mise (Op. 86) tárgyában (Baden, 1807, július 26). – Esterházy-gyűjtemény, Acta Musicalia Nr. 4224

nagyobban
nagyobban

pdf
Erkel Ferenc (1810-1893): Hymnusz. Partitúra-kézirat (Pest, 1844). – A Nemzeti Színház igazgatója, Bartay András (1799-1854) által 1844-ben kiírt himnuszpályázat díjnyertes alkotásának eredeti, pályázati példánya. – Ms. Mus. 1.

Hector Berlioz (1803-1869): Marche hongroise. - A Rákóczi-induló 1846. február 15-én Pesten bemutatott zenekari változata. A Lisztnek dedikált kéziratos partitúra Erkel Ferenc hagyatékával került az Országos Széchényi Könyvtárba. – Ms. Mus. 29

nagyobban

nagyobban
Mátray Gábor (1797-1875): Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye (Pest 1852, 1854, 1858), az önkényuralom korában betiltott Kossuth-nóta dallamával, „Felsütött a nap sugára” szövegváltozattal. – Mus. pr. 6682

Bartalus István (1821-1899): 101 Magyar Népdal, Pest 1861, Rózsavölgyi. – Johannes Brahms Magyar táncainak egyik fő forrása, a 19. századi magyar népdalgyűjtő mozgalom jellegzetes példája. – Mus. pr. 12.297.

nagyobban

nagyobban
Liszt Ferenc (1811-1886): Die Legende von der heiligen Elisabeth. – Liszt egyik fő műve, a Szent Erzsébet oratórium partitúrája. Leipzig, (1869), Kahnt. – Mus. pr. 7280

Mosonyi Mihály (1815-1870): Hódolat Kazinczy Ferenc szellemének. Zongoramű (Pest, 1859, Rózsavölgyi és Társa). – Az egykor Brand néven publikáló zeneszerző az 1859-es országos Kazinczy-ünnepélyek hatására változtatta nevét „Mosonyi”-ra, s további munkásságával a magyar zene „nemesítését” kívánta szolgálni. – Mus. pr. 14.658.

nagyobban

nagyobban
Karl Goldmark (1830-1915): Erinnerungen aus meinem Leben (1910). – A Zeneműtárban őrzött Goldmark-hagyaték egyik legértékesebb kézirata: a keszthelyi születésű szerző önéletrajzi visszaemlékezései. – Ms. Mus. th. 131

Kossuth Lajos (1802-1894) hangja (Torino, 1890. szeptember 20). – Két fonográfhenger a Zeneműtár Hangarchívumából, az aradi vértanúk emlékművének felavatása alkalmából mondott beszéd megörökítésével. A hangrögzítés történetében Kossuth egyúttal a Föld legkorábban született embereinek egyike, akinek hangját valaha is rögzítették. - Zeneműtár, FO/ Kossuth hangja

Kossuth hangja - Az Országos Széchényi Könyvtár virtuális kiállítása

nagyobban
Kodály Zoltán (1882-1967): Psalmus Hungaricus Op. 13. – A Budapest egyesítésének 50. évfordulójára komponált és Dohnányi Ernő által 1923. nov. 19-én bemutatott mű bécsi Universal kispartitúrája. Címlap és Kunwald Cézár metszete (1925). – Z. 18.121

Dohnányi Ernő (1877-1960): Ruralia Hungarica. Hét zongoradarab (Op. 32a). Budapest, 1925, Rózsavölgyi és Társa. – Nyomtatvány a művész zeneműtári hagyatékából. A szerző ebben a kompoziciójában – életművében egyedülálló módon – pályatársai: Bartók Béla és Kodály Zoltán által gyűjtött népdalokat ötvöz a későromantika harmóniavilágával. A stilizált népi motívumokkal díszített borító a korabeli magyarországi kottakiadás jellegzetes példája. – Z 45.900

nagyobban

nagyobban
Bartók Béla (1881-1945): Sonata (1926). Autográf. – A mű 1926. december 3-i rádiós ősbemutatójának eredeti kézirata, mely szerzői ajándékként került a Zeneműtár tulajdonába. – Ms. Mus. 998.

vissza az oldal elejére


KÉZIRATTÁR - PLAKÁT ÉS KISNYOMTATVÁNY TÁR - RÉGI NYOMTATVÁNYOK TÁRA - SZÍNHÁZTÖRTÉNETI TÁR - TÉRKÉPTÁR - TÖRZSGYŰJTEMÉNY - ZENEMŰTÁR